Motivationsbidrag

Vi giver stadig tilskud, hvis du er god til at spare på varmen!

Hvorfor motivationsbidrag?

Vores Varmeværk kører økonomisk og miljømæssigt bedst hvis returtemperaturen på fjernvarmevandet er lav, dvs. 37 0C eller gerne lavere. Der er mange forbrugere der har en returtemperatur på under 30 0C også selv om de har en forholdsvis lav fremløbstemperatur på f.eks. 550C.

Hvis din varmeinstallation, varmtvandsbeholder eller varmvandsveksler er i orden og indstillet rigtigt burde du sagtens holde din returtemperatur under 37 0C, set over et år.

Mølholm Varmeværk har i mange år været ude ved forbrugere for at hjælpe med at indstille og råde forbrugerne omkring deres varmeinstallationer. Mange har fået rigtig gode varmeinstallationer, men den sidste rest af forbrugere, der leverer en for høj returtemperatur, vil vi også gerne have til at bidrage. Derfor indførte vi d 1. maj 2012 et ”motivationsbidrag”. Dette gælder stadig.

Motivationsbidrag Spar Paa Varmeregningen Lille Aflang

Hent informationsbrochuren


Hvordan virker motivationsbidrag?

Hvis din fremløbstemperatur er 65 0C eller derover og returtemperatur er mellem 30 0C og 37 0C er du i neutral zonen hvor du hverken bliver belønnet eller skal af med et ”motivationsbidrag”.

Hvis din fremløbstemperatur er mindre end 65 0C, f.eks. 50 0C må din returtemperatur være 44,5 0C inden du skal af med et ”motivationsbidrag”. 

Hvis din fremløbstemperatur er 65 0C eller derover, men du levere returtemperatur på under 30 0C er du i bonuszonen og din varmeregning (forbrug) vil blive reduceret med 1 % for hver 1 0C du er under 300C. 

Hvis din fremløbstemperatur er mellem 65 0C og 50 0C må din returtemperatur være mellem 30 0C og 37,5 0C og du vil stadig være i bonuszonen dog vil din varmeregning nu kun blive reduceret med 0,5 % for hver 1 0C du er under bonusgrænsen.  

Hvis din fremløbstemperatur er 65 0C eller derover, men du levere returtemperatur på over 37 0C er du i strafzonen og din varmeregning (forbrug) vil blive forøget med 1 % for hver 1 0C du er over 37 0C. 

Hvis din fremløbstemperatur er mellem 65 0C og 50 0C og din returtemperatur over 37 0C til 44,5 0C er du stadig i strafzonen men din varmeregning vil dog nu kun blive forøget med 0,5 % for hver 1 0C du er over strafgrænsen.

Årsopgørelsen

Du vil sammen med årsopgørelsen også få en grøn og rød tabel der fortæller med hvilken faktor din varmeregning (forbrug) skal ganges med, alt efter hvilken returtemperatur du sender tilbage til værket, set over hele året.

Du vil på årsopgørelsen kunne se hvad du ville have fået i ”bonus” eller evt. skulle betale i ”motivationsbidrag” hvis motivationsbidraget var indført i året der lige er afsluttet.

Du vil ikke blive berørt, dvs. ingen bonus og intet ”motivationsbidrag”, hvis der nederst på din årsopgørelse intet står, da du så er i neutralzonen

Der vil heller ikke stå noget hvis du har fået skiftet batteri i din måler, skiftet måler pga. stikprøve udtag, din måler har været ude af drift, du er fra-/tilflytter i året der gik eller du er tilsluttet fjernvarme i løbet af regnskabsåret. Du vil så heller ikke blive berørt.

Motivationstarif er en opgørelse over:  

  • Gennemsnitlig fremløbstemperatur i perioden (året der gik)
  • Gennemsnitlig returtemperatur i perioden (året der gik)
  • Forventet returtemperatur
  • Fradrag eller Tillæg


Hvis der står Fradrag vil det beløb der står yderst til højre blive fratrukket din varmeregning. Omvendt hvis der står Tillæg vil beløbet yderst til højre blive lagt ekstra på din varmeregning.

Men igen, det er kun hvis motivationsbidraget var blevet indført i regnskabsåret der gik, at du ville have fået ”bonus” eller evt. skulle betale ”motivationsbidrag”.

Er du i ”bonuszonen” med Fradrag, har du formodentligt et godt anlæg.

Er du i ”neutralzonen” har du et anlæg som måske burde have et eftersyn og indstilles af en VVS-installatør.

Er du i ”motivationszonen” med Tillæg, bør du få dit anlæg efterset og indstillet af en VVS-installatør hurtigst muligt, så du undgår et ”motivations bidrag” i det kommende år.

Motivationsbidraget vil i det første regnskabsår kun slå igennem med halvkraft.

Dvs. at det beløb der vil stå i næste års opgørelse som Fradrag eller Tillæg vil blive halveret. Altså en blid opstart, så dårlige anlæg kan nå at komme i ordentlig stand.   

I følgende regnskabsår vil motivationsbidraget så slå igennem med fuldkraft.

Du kan følge med i din fremløbs – og returtemperatur på din fjernvarmemåler ved at trykke på piltasten.

//